Da Qing lüli - Duli cunyi (1905) revised version

律/lü 223 | Disong taojun qinü chucheng 遞送逃軍妻女出城

凡在京守禦官軍,遞送逃軍妻女出京城者,絞雜犯;民犯者,杖一百。若各處守禦城池及屯田官軍,遞送逃軍妻女出城者,杖一百、徒三年;民犯者,杖八十。受財者,計贓以枉法從重論。分有祿人、無祿人。其逃軍買求者,罪同。若逃罪重者,仍從本罪論。守門之人知情故縱者,與犯人同罪。失於盤詰者,減三等,罪止杖一百,軍人又減一等。○若遞送非逃軍妻女出城者如犯罪取發,而妻女私還原籍之類,但不係逃者,皆是,杖八十。有所規避者如刁姦、誘賣或犯罪法應緣坐,從重論。依送令隱避,從重論。

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄 | Content

第一部 | Mingli lü名例律

第二部 | Lilü 吏律

第三部 | Hulü 戶律

第四部 | Lilü 禮律

第五部 | Binglü 兵律

第六部 | Xinglü 刑律

第七部 | Gonglü 工律

第八部 | Zonglei總類

第九部 | Dubu zeli督捕則例

Index

propername

bookname

personname