HDSLXB

1796諭。廣東巡撫朱珪奏審擬李達洪等糾搶奪拒傷事主一案。向來各省遇有糾搶奪及共謀共毆等 案於獲犯後。如遇有首犯在逃者。俱係先將為從各犯按例擬結發落。其為首之犯於獲日另結。 但夥眾之案。人數眾多。各犯到案後。明知起意為首及動手傷人。罪所不赦。恃有在逃之人。往 往推諉卸罪。避重就輕。及至逸犯就獲。而已結之犯。業經流徙。又無從到案質訊。殊非覈 實定讞之道。嗣後各省辦理此等案件。於獲犯審訊時。遇有首犯在逃。即將從犯按例擬罪監 禁。俟逸犯就獲後質訊明確。再行定地起解。如此辦理。庶兇徒無從狡展。而案情不致枉縱。

[view entire text

Table of content

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname