Mongolian Code 1789

Article 83 - 凡由邊前來之逃人,兩日內送院 (aliba jüg-еčе irekü bosqaγul-i qoyar qonuγ-un dotur-a yabudal-un yamun-dur kürgejü iregülküi anu)

一、凡由邊上逃到之人,被該貝勒等撞遇,將逃來首犯於兩日內作速先解該院。若過兩日,將扎薩克王、貝勒、貝子、公、台吉、塔布囊罰俸三個月。
nigen jüil, aliba jüg-еčе irekü bosqaγul-i aliba noyad učarabasu terigülejü iregsen bosqaγul-i qoyar qonuγ-un dotur-a urida yabudal-un yamun-dur yaγaraju kürgegül, qoyar qonuγ-ača önggeregülbesü jasaγ-un vang, beyile, beyise, güng, tayiji tabunang-i γurbaγad sar-a-yin fünglü tasuluγtun.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname