26. Fanzui gongtao 犯罪共逃

Event of application

Statement in: DMLJJFL_1610

LU 26

凡犯罪共逃亡,其輕罪囚能捕獲重罪囚而首告,及輕、重罪相等,但獲一半以上首告者,皆免其罪。謂同犯罪事發,或各犯罪事發而共逃者,若流罪囚能捕死罪囚,徒罪囚能捕流罪囚首告;又如五人共犯罪在逃,內一人能捕二人而首告之類,皆得免罪。若損傷人及姦者,不免,仍依常法。其因人連累致罪,而罪人自死者,聽減本罪二等。謂因別人犯罪連累以得罪者,如藏匿、引送、資給罪人,及保勘供證不實,或失覺察、關防鈐束,聽使之類,其罪人非被刑殺而自死者,又聽減罪二等。若罪人自首告及遇赦原免,或蒙特恩減罪收贖者,亦准罪人原免減等贖罪法。謂因罪人連累以得罪,若罪人在後自首告,或遇赦恩全免,或蒙特恩減一等、二等,或罰贖之類,皆依罪人全免減等收贖之法。

Statement in: DQLJJFL_1646

LU 26

凡犯罪共逃亡,其輕罪囚能捕獲重罪囚而首告,及輕重罪相等,但獲一半以上首告者,皆免其罪。以上自犯者言。謂犯罪事發,或各犯罪事發而共逃者,若流罪囚能捕死罪囚,徒罪囚能捕流罪囚,首告;又如五人共犯罪在逃,內一人能捕二人而首告之類,皆得免罪。若損傷人及姦者,不免,仍依常法。其因人犯罪,連累致罪,而正犯罪人自死者,連累人聽減本罪二等。以下因人連累而言,謂因別人犯罪連累以得罪者,如藏匿引送、資給罪人,及保勘供証不實,或失覺察關防鈐束、聽使之類,其罪人非被刑殺而自死者,又聽減罪二等。若罪人自首告得免,及遇赦原免,或蒙特恩減罪收贖者,連累人亦准罪人原免減等贖罪法。謂因罪人連累以得罪,若罪人在後自首告,或遇赦恩全免,或蒙特恩減一等、二等,或罰贖之類,皆依罪人全免減等收贖之法。

Statement in: DQLL_1740

LU 27

凡犯罪共逃亡,其輕罪囚,能捕獲重罪囚而首告,及輕重罪相等但獲一半以上首告者,皆免其罪。以上指自犯者言,謂同犯罪事發,或各犯罪事發,而共逃者,若流罪囚能捕死罪囚,徒罪囚能捕流囚首告。又如五人共犯罪在逃,內一人能捕二人而首告之類,皆得免罪。若損傷人及姦者不免,仍依常法。其因犯罪連累致罪,而正犯罪人自死者,連累人聽減本罪二等。以下指因人連累而言,謂因別人犯罪,連累以得罪者,如藏匿引送資給罪人,及保勘供證不實,或失覺察關防、鈐束聽使之類,其罪人非被刑殺而自死者,又聽減罪二等。若罪人自首告得免,及遇赦原免,或蒙特恩減罪、收贖者,連累人亦准罪人原免減等贖罪法。謂因罪人連累以得罪,若罪人在後自首告,或遇恩赦全免,或蒙特恩減一等、二等或罰贖之類,被累人本罪亦各依法全免,減等,收贖。

Statement in: HDSLXB

LU 30

凡犯罪共逃亡。其輕罪囚。能捕獲重罪因而首告。及輕重罪相等。但獲一 半以上首告者。皆免其罪。以上指自犯者言。謂同犯罪事發。或各犯罪事發而共逃者。若流 罪囚能捕死罪囚。徒罪囚能捕流罪囚首告。又如五人共犯罪在逃。內一人能捕二人而首告之 類。皆得免罪。若損傷人及姦者不免。仍依常法。其因他人犯罪連累致罪而正犯罪人自死者。 連累人聽減本罪二等。以下指因人連累而言。謂因別人犯罪。連累以得罪者。如藏匿引送資 給罪人。及保勘供證不實。或失覺察關防鈐束聽使之類。其罪人非被刑役而自死者。又聽減 罪二等。若罪人自首告得免。及遇赦原免。或蒙特恩減罪收贖者。連累人亦准罪人原免減等贖罪法。謂因罪人連累以得罪。若罪人在後自 首告。或遇 恩赦全免。或蒙 特恩減一等二等。或罰贖之類。被累人本罪。亦各依法 全免減等收贖。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Index

propername

bookname

personname

geoname