29. Gong fanzui fen shoucong 共犯罪分首從

Event of application

Statement in: DMLJJFL_1610

LU 29

凡共犯罪者,以造意為首,隨從者,減一等。

若家人共犯,止坐尊長。若尊長年八十以上及篤疾,歸罪於共犯罪以次尊長。謂如尊長與卑幼共犯罪,獨坐尊長,卑幼無罪。如尊長年八十以上及篤疾,於例不坐罪,即以共犯罪次長者當罪。又如婦人尊長與男夫卑幼同犯,雖婦人為首,仍獨坐男夫。侵損於人者,以凡人首從論。侵,謂盜竊財物;損,謂鬬毆殺傷之類。如父子合家同犯,並依凡人首從之法,為其侵損於人,是以不獨坐尊長。若共犯罪,而首從本罪各別者,各依本律首從論。謂如甲引他人共鬬親兄,甲依弟毆兄,杖九十、徒二年半,他人依凡人鬬毆論,笞二十。又如卑幼引外人盜己家財物二十貫,卑幼以私擅用財,加二等、笞四十,外人依凡盜從論,杖七十之類。

若本條言皆者,罪無首從;不言皆者,依首從法。

其犯擅入皇城、宮殿等門,及私越度關,若避役在逃,及犯姦者,亦無首從。謂各自身犯,是以亦無首從,皆以正犯科罪。

Statement in: DQLJJFL_1646

LU 29

凡共犯罪者,以造意一人為首,依律擬斷,隨從者減一等。若一家人共犯,止坐尊長。若尊長年八十以上,及篤疾,歸罪於共犯罪以次尊長。如無以次尊長,方坐卑幼。謂如尊長與卑幼共犯罪,不論造意,獨坐尊長,卑幼無罪,以尊長有專制之義也。如尊長年八十以上,及篤疾,於例不坐罪,即以共犯罪次長者當罪。又如婦人尊長,與男夫卑幼同犯,雖婦人為首,仍獨坐男夫。侵損於人者,以凡人首從論。造意為首,隨從為從,「侵」為竊盜財物,「損」謂鬬毆殺傷之類。如父子合家同犯,並依凡人首從之法,為其侵損於人,是以不獨坐尊長。若共犯罪,而首從本罪各別者,各依本律首從論。仍以一人坐以首罪,餘人坐以從罪。謂如甲引他人共毆親兄甲,依弟毆兄杖九十、徒二年半,他人依凡人鬬毆論,笞二十。又如卑幼引外人盜己家財物一十兩,卑幼以私擅用財,加二等,笞四十;外人依凡盜從論,杖七十之類。若本條言皆者,罪無首從;不言皆者,依首從法。其犯擅入皇城、宮殿等門,及私越度關,若避役在逃,及犯姦者,律雖不言皆,亦無首從。謂各自身犯,是以亦無首從,皆以正犯科罪。

Statement in: DQLL_1740

LU 30

凡共犯罪者,以造意一人為首,依律斷擬。隨從者,減一等。

若一家人共犯,止坐尊長。若尊長年八十以上及篤疾,歸罪於共犯罪以次尊長。如無以次尊長,方坐卑幼。謂如尊長與卑幼共犯罪,不論造意,獨坐尊長,卑幼無罪,以尊長有專制之義也。如尊長年八十以上及篤疾,於例不坐罪,即以共犯罪次長者當罪。又如婦人尊長與男夫卑幼同犯,雖婦人為首,仍獨坐男夫。侵損於人者,以凡人首從論。造意為首,隨從為從。侵謂竊盜財物,損謂鬥毆殺傷之類,如父子合家同犯,並依凡人首從之法,為其侵損於人是以不獨坐尊長。若共犯罪而首從本罪各別者,各依本律首從論。仍以一人坐以首罪,餘人坐以從罪,謂如甲引他人共毆親兄,甲依弟毆兄,杖九十、徒二年半,他人依凡人鬥毆論,笞二十。又如卑幼引外人盜己家財物一十兩,卑幼以私擅用財加二等笞四十,外人依凡盜從論,杖六十之類。

若本條言皆者,罪無首從,不言皆者,依首從法。

犯擅入皇城宮殿等門,及私越度關,若避役在逃,及犯姦者,律雖不言皆,亦無首從。謂各自身犯,是以亦無首從,皆以正犯科罪。

Statement in: HDSLXB

LU 33

凡共犯罪者。以先造意一人為首。依律斷擬。隨從者減一等。若一家 人共犯止坐尊長。若尊長年八十以上及篤疾。歸罪於共犯罪以次尊長。如無以次尊長。方坐 卑幼。謂如尊長與卑幼共犯罪。不論造意。獨坐尊長。卑幼無罪。以尊長有專制之義也。如 尊長年八十以上及篤疾。於例不坐罪。即以共犯罪次長者當罪。又如婦人尊長與男夫卑幼同犯。雖婦人為首。仍獨坐男夫。侵損於人者。以凡人首 從論。造意為首。隨從為從。侵為竊盜財物。損為鬪毆殺傷之類。如父子合家同犯。並依凡 人首從之法。為其侵損於人是以不獨坐尊長。若共犯罪而首從本罪各別者。各依本律首從論。 仍以一人坐以首罪。餘人坐以從罪。謂如甲引他人共毆親兄。甲依弟毆兄杖九十徒二年半。 他人依凡人鬪毆論笞二十。又如卑幼引外人盜己家財物一十兩。卑幼以私擅用財加二等笞四十。外人依凡盜從論杖六十之類。若本條言皆者。罪無首從。不言皆者。依首從法。其同犯 擅入皇城宮殿等門。及同私越度關。若同避役在逃。及同犯姦者。律雖不言皆。亦無首從。謂各自身犯。是以亦無首從。皆以正犯科罪。 [謹案竊盜一兩至一十兩杖七十。為從應杖六十。 原註訛為杖七十。乾隆五年改正。]

[view entire text

Table of content

Meta-information

Index

propername

bookname

personname

geoname