Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 6 Qixia tuliu zhe jiahao 旗下徒流折枷號

一、凡旗下人犯罪,俱依律杖責外,其犯徒罪一年者,枷號二十日;一年半者,二十五日;二年者,一個月;二年半者,三十五日;三年者,四十日。若犯流罪,二千里者,枷號一個月二十日;二千五百里者,一個月二十五日;三千里者,兩個月。軍罪,枷號三個月。雜犯死罪,准徒五年者,枷號三個月零十五日。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname