Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 3 Lanzang furu yamen 婪贓復入衙門

一、凡如侵錢糧婪贓等犯,遇赦免罪後,仍復入原衙門及別衙門應役者,除死罪外,將本犯并妻流徙[寧古塔]。經管官知情故縱,復入衙門,並經傍人告發,該督撫不即糾參,俱交與該部。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname