Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 14 Chahe shuhuan 查核贖鍰

一、凡州縣自理贖鍰,歲終造冊,申報臬司查核。藩、臬司自理贖鍰,歲終造冊申報督撫查核。督撫歲終彙造清冊,題報到日查核。如有折多報少,併隱漏等弊,該督撫查參具題治罪。罰贖之人姓名及罰數,著承問各官明晰書寫告示,于該地方曉諭,如有隱漏,即以貪贓治罪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname