Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 9 Manzhou ren buxu maiyu hanren [滿洲]人不許賣與漢軍民人

一、凡八旗下[滿洲][蒙古]家一應人等,不許賣與漢軍,民人亦不許給送。若違禁賣與漢軍、民人,及給送者,或傍人出首,或被賣之人首告,將所賣之人并價銀一併入官。所買所賣之人,係官,罰俸一年;係護軍,撥什庫兵丁當差;及閒散人,鞭一百;係民,責四十板。佐領并驍騎校、包衣佐領、包衣大,明知令賣者,罰俸九個月;小撥什庫,鞭八十。收稅之官,亦罰俸九個月。其[滿洲][蒙古]家人,欲要贖出伊身者,在本佐領并旗下許贖出,不許贖出入。在漢軍、民人,違禁贖出入漢軍、民人,亦照所買所賣之例擬罪。其[滿洲][蒙古]家用印所買之人,有欲贖身,及旗下舊奴僕之內,年老有病之人,各本主情願准贖者,應回明該都統等,咨文內開寫情由,用印移送戶部,准其贖出為民。若將可用年壯舊人,借此准贖者,亦照買賣例治罪。其[喀爾喀][厄魯德],亦不許令漢軍、民人買。若違禁買者,係官,降一級調用;係旗下人,鞭一百;係民人,責四十板,將人入官。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname