Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 4 Toufang jincang midan 偷放進倉米石

一、將進倉漕糧攔路戳袋,挖倉牆,越牆進倉偷米之盜,照例應聽刑部查審,照律治罪。不至死罪者,若係另戶之人,發[黑龍江][寧古塔]等處披甲當差;若係奴僕及民人,發往[黑龍江][寧古塔]等處,與新披甲之人為奴。至褲襖細袋,裝米偷盜等小賊拏獲,該監督呈報倉場侍郎,即于倉門首枷號四十日;係旗下,鞭一百;係民,責四十板。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname