Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 2 Chaiguan deng raoyi 差官等擾驛

一、凡差使馳驛行走,官員將同行撥什庫、差官等,並跟役,不行嚴束,將州縣驛遞人員辱罵毆打,非係緊差,而將驛馬故意馳斃,驛站額馬既足,而乘騎越站,索詐財物,州縣、驛遞官員一面申報上司,一面報部,查核情真,將領去之官革職。如係撥什庫、差官等,拏交刑部,從重治罪。至無勘牌,謊稱奉公差使,支取驛遞夫馬、船隻應用,索詐財物,亦俱應拏交刑部,從重治罪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname