Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 10 Da shougu ti shiqiu 打手鼓踢石毬

一、凡無業之人,在街道打手鼓、踢石毬者,拏獲送部,治以違禁之罪。旗下人,鞭五十;民人,責二十板。白晝搶奪及竊盜,行竊二次者,將伊主、父兄,係官,交與該部議處;平人,係旗下者,鞭五十;係民,責二十板。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname