Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 25 Taoren baizhou qiangduo 逃人白晝搶奪

一、凡逃人逃出,或白晝搶奪、竊盜,罪至鞭一百者,刑部枷號,臂膞刺字,鞭一百,送督捕,督捕免其鞭責,止面上刺字。不至鞭一百者,刑部止臂膞刺字,送督捕,督捕照例面上刺字,鞭一百。其各處逃人,或為搶奪,或為竊盜,解到督捕,審明果係逃人,及在逃走之處,為盜情真者,先送刑部,議結為盜之罪後,移回督捕,議逃走之罪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname