Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 14 Santie konggao niming jietie 散帖控告匿名揭帖

一、匿名揭帖,不係兩造對理,布散揭帖,首告部院衙門,投送者俱不准行。出首送揭之人,緝挐移送刑部,照例治罪。不行挐送者,降四級,調用。若接受具題審理者,將接受具題審理官革職。若不肖之官,唆使劣棍,粘貼揭帖,或令布散首告,不係兩造對理揭帖,亦照粘貼揭帖布散首告不係兩造對理之人之例治罪。其匿名揭帖,不係兩造對理揭帖,布散粘貼之人,地方該管官不行嚴加查挐,從傍發覺,將司坊官、專汛、把總等俱各罰俸一年;監察御史,兼轄營官,罰俸半年;步軍校等,各罰俸一年;步軍副尉,罰俸半年;步軍統領、步軍總尉,各罰俸三個月;該看守地方、步軍,枷號三個月,鞭一百;營兵人、司坊衙役,枷號三個月,責四十板。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname