Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 9 Cisong buxu qianlian 詞訟不許牽連

一、詞狀止許一告一訴,告狀之人止許告真犯真証,不許波及無辜,亦不許陸續再行投詞,牽連原狀無名之人。如有牽連婦女,另具投詞,波及無辜之人者,一概不准,仍從重治罪。承審官於聽斷之時,如供証已確,縱有一、二人不到,非係緊要犯証,即據見在人犯成招,不得借端稽延,違者議處。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname