Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 8 Cangku dengchu chiyan 倉庫等處吃煙

一、凡[紫禁城]內,及凡倉庫、壇廟等處,文武官員吃煙者,革職,枷號兩個月,鞭一百,折贖。旗下人吃煙者,枷號兩個月,鞭一百;民人,責四十板,流三千里。該管官員見而不行捕首,若被傍人捕首者,將本處該管官員俱罰俸半年。文武官員,該部照此所定擬罪,具題完結。若旗下人民,刑部照此所定治罪。宗室、覺羅,交與宗人府議處可也。具題,奉旨:官員違此禁例吃煙者,革職,免其枷責,折贖。餘依議。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname