Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 2 Sizhu hongyipao 私鑄紅衣砲

一、如有私鑄紅衣等大小砲位,不論所鑄官兵、民人,并鑄砲匠役,一併處斬,妻子家產入官。鑄砲處鄰佑、主人、里長等,定擬絞罪,監候處決。耑汛文武官員,革職;兼轄文武官員,降四級,調用。該管總督、巡撫、提督、總兵,降二級,留任。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname