51 documents
return to data set
Unless otherwise specified, the descriptions of sources in this section are extracted from Pierre-Etienne Will and collaborators,Official Handbooks and Anthologies of Imperial China: A Descriptive and Critical Bibliography (Leiden: Brill, forthcoming).
   
51 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
ID Title Year Author Topic 
644Sanfasi heni juzou 三法司核擬具奏(Memorials of sentences checked by the Three courts)(6)17602.4 Judicial cases: archives
640Sanfasi heni juzou 三法司核擬具奏 (Memorials of sentences checked by the Three courts) (2)17592.4 Judicial cases: archives
639Sanfasi heni juzou 三法司核擬具奏 (Memorials of sentences checked by the Three courts) (1)17352.4 Judicial cases: archives
51Sanyi zhilue 三邑治略 [A Brief Account of Governance in Three Counties]Xiong bin 熊賓2.1 Judicial cases: general casebooks
258Shaanxi xi'anfu zaoju beifu suoshu dianzhiguo Guangxu sanshier nian 陝西西安府造具卑府所屬墊支過光緒參拾貳年19063.2 Regulations collections: local regulations
252Shandong diaocha ju gongdu luyao chubian (shang, xiace) 山東調查局公牘錄要初編 (上、下冊) First Collection of Official Documents of the Survey Bureau in Shandong Province Survey Bureau in Shandong province 山东调查局3.2 Regulations collections: local regulations
570Shandong jiaodai zhangcheng 山東交代章程3.2 Regulations collections: local regulations
208Shanghai: its mixed court and councilA. M Kotenev3.2 Regulations collections: local regulations
262Shanxi ganzhou zhili zhougao ju zhoushu zhiguo difan kouliang qianwen baoxiaoce 陝西乾州直隸州告具州屬支過遞犯口糧錢文報銷冊19053.2 Regulations collections: local regulations
251Shanxi min shangshi xiguan diaocha hui baogao (disi qi, diwu qi, diliu qi, diqi qi, di sanshier qi) 山西民商事習慣調查會報告(第四,五,六,七,三十二期)Reports on Civil and Commercial Customs (4,5,6,7,32)Institute of civil and commercial custom survey in Shanxi province 山西省民商事習慣調查會 3.2 Regulations collections: local regulations
299Shanxi qiushen bangshi 陝西秋審榜示2.2 Judicial cases: Local casebooks
256Shanxi xianfu zaoju suoshu xianning deng zhouxian guangxu sanshi nian 陝西西安府造具所屬咸甯等州縣光緒參拾年19043.2 Regulations collections: local regulations
259Shanxi xianfu zaolai suoshu xuantong yuannian 陝西西安府造賚所屬宣統元年19093.2 Regulations collections: local regulations
386Shaoshuminzu fadian guize yu xiguanfa 少數民族法典規則與習慣法3.1 Regulations collections: general regulations
238Shen Jiaben nianpu changbian 沈家本年谱长编1992Li Guilian 李貴連 (ed.)1. Code and commentaries
436Shen Jiaben weikangao qi zhong 沈家本未刊稿七種Shen Jiaben 沈家本4.1 Magistrates handbooks: General
434Shen shi san dai jia yan 沈氏三代家言Shen Jiaben 沈家本4.1 Magistrates handbooks: General
233Shenbilou congshu 沈碧樓叢書1913Shen Jiaben 沈家本(comp.)1. Code and commentaries
435Shengjing manwen dangan zhong de lüling ji shaoshu minzu 盛京滿文檔案中的律令及少數民族1. Code and commentaries
271Shenkan nishi 審看擬式 [Models for Investigation of Cases]Gangyi 剛毅 4.2 Magistrates handbooks: Handbooks for legal experts
634Shenxing lu 慎刑錄 [On Cautiousness in Applying Punishments]1550Wang Shiqiao 王士翹 (js. 1538)
267Shenxing shuo 慎刑說 [On Being Cautious in the Application of Punishments]Wang Kentang 王肯堂 1. Code and commentaries
150Shi Yi beikao 拾遺備考[Cases left over — from the Xing'an huilan]2.2 Judicial cases: Local casebooks
504Shishi jinjian 筮仕金鑒 [A Golden Mirror for New Officials]Shao Sizong 邵嗣宗 4.1 Magistrates handbooks: General
538Shiyi xuzhi 事宜須知 [What Must Be Known about Appropriate Matters](Changbai) Yanchang 長白延昌 4.1 Magistrates handbooks: General
469Shizheng lu 實政錄 [A Record of Real Government]Lü Kun 呂坤4.1 Magistrates handbooks: General
56Shouhe riji 守禾日紀 [A Day-by-Day Account of Administering Jiaxing]0Lu chongxing 盧崇興4.2 Magistrates handbooks: Handbooks for legal experts
178Shuangjiu yaolu 爽鳩要錄 [Important Matters for Judicial Officials]Jiang Chaobo 蒋超伯3.1 Regulations collections: general regulations
409Shuihudi qinmu zhujian 睡虎地秦墓竹簡1. Code and commentaries
516Shuliao wenda 蜀僚問答 [Questions and Answers by a Sichuan Official]Liu Heng 劉衡 4.1 Magistrates handbooks: General
382Shunzhi sannian zou dinglü 順治三年奏定律1. Code and commentaries
133Shuotie bianli xinbian 說帖辯例新編 [A New Collection of Memoranda Discussing the Substatutes]Wang Jinzhi 汪進之2.1 Judicial cases: general casebooks
284Shuotie leibian 說帖類編 [A Classified Collection of Ministry Memoranda]Anonymous2.1 Judicial cases: general casebooks
120Shuotie 說帖 [Ministry Memoranda]0Anonymous2.1 Judicial cases: general casebooks
544Shusheng chujian 書生初見 [Preliminary Views of a Student]Weng Fuxi 翁傅熙 4.1 Magistrates handbooks: General
147Shuzui chu didang 贖罪處底檔[Archives of the redemptions of criminal and administrative punishments]2.1 Judicial cases: general casebooks
253Sichuan buzhengshisi sichuan anchashisi chenglai bulu guangxu ershier nian 四川布政使司四川按察使司呈賚補錄光緒貳拾貳年18963.2 Regulations collections: local regulations
254Sichuan buzhengshisi sichuan anchashisi chenglai bulu guangxu ershier nian 四川布政使司四川按察使司呈賚補錄光緒貳拾貳年18963.2 Regulations collections: local regulations
255Sichuan buzhengshisi sichuan anchashisi chenglai bulu guangxu ershisan nian 四川布政使司四川按察使司呈賚補錄光緒貳拾參年18973.2 Regulations collections: local regulations
355Sichuan diaocha ju fazhi ke diyi gu diaocha wenti ce 四川調查局法制科第一股調查問題冊 Fascicle of Questionnaires of the First Division of the Judicial System of the Survey Bureau in Sichuan The first division of the judicial system of the survey bureau in Sichuan province 四川調查局法制科第一股 3.2 Regulations collections: local regulations
78Sichuan difang sifa dang'an 四川地方司法檔案Anonymous2.2 Judicial cases: Local casebooks
568Sichuan tongchi zhangcheng 四川通飭章程 [Sichuan Regulations Circulated by Order]3.2 Regulations collections: local regulations
202Sichuan tongchi zhangcheng 四川通飭章程 [Sichuan Regulations Circulated by Order]1901Zhong Qingxi 鍾慶熙 (ed.)3.2 Regulations collections: local regulations
572Sienfu xinbian baojia shiyi 思恩府新編保甲事宜Li Yanzhang 李彥章3.2 Regulations collections: local regulations
488Simu baojian 司牧寶鑑 [A Precious Mirror for Administering the People]Li Yong 李顒4.1 Magistrates handbooks: General
84Sixi zhai jueshi 四西齋決事 [Decisions from the Four-West Studio]Sun Dinglie 孫鼎烈 2.1 Judicial cases: general casebooks
444Song Xingtong 宋刑統1. Code and commentaries
510Songzhou congzheng lu 宋州從政錄 [A Record of Administering Guide Prefecture]Wang Fengsheng 王鳳生4.1 Magistrates handbooks: General
421Songzhuang 訟狀Anonymous4.3 Magistrates handbooks: Handbooks for Pettifoggers (songshi 訟師)
285Suojian ji 所見集 [A Collection (of Leading Cases) That I Have Consulted]1781Ma Shilin 馬世璘 (comp.)2.1 Judicial cases: general casebooks
171Suzhuang jijing 訴狀集錦Anonymous4.3 Magistrates handbooks: Handbooks for Pettifoggers (songshi 訟師)
   
51 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]