Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

條例/tiaoli 1

一、凡設方略而誘取良人,與略賣良人子女,不分已賣、未賣,俱問發邊衛充軍。若略賣至三口以上及再犯者,用一百斤枷枷號一箇月,照前發遣。三犯者,不分革前、革後,發極邊衛分,永遠充軍。其窩主與買主,并牙保人等,知情者,各依律治罪。婦人有犯,罪坐夫男。若不知情及無夫男者,止坐本婦,照常發落。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname