Da Qing lüli 大清律例 (1740)

律/lü 155 | Sizao hu dou cheng chi 私造斛斗秤尺

凡私造斛斗秤尺不平,在市行使,及將官降斛斗秤尺作弊增減者,杖六十,工匠同罪。

若官降不如法者,官吏工匠。杖七十。提調官失於較勘者,減原置官吏、工匠罪一等,知情,與同罪。

其在市行使斛斗秤尺雖平,而不經官司較勘印烙者,即係私造。笞四十。

若倉庫官吏,私自增減官降斛斗秤尺,收支官物而不平,納以所增,出以所減。者,杖一百,以所增減物,計贜重於杖一百者,坐贜論。因而得所增減之物入己者,以監守自盜論。併贜,不分首從,查律科斷。工匠,杖八十。監臨官知而不舉者,與犯人同罪。失覺察,減三等,罪止杖一百。

[view entire text

Table of content

Meta-information

序奏 Xu Zou

Edition detail

諸圖 Zhutu

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname