Da Qing lüli 大清律例 (1740)

條例/tiaoli 6

凡兵民聚眾十人以上,帶有軍器興販私鹽,拒捕殺人,及傷三人以上,為首并殺人之犯,斬決;傷人之犯,斬監候;未曾下手殺傷人者,發邊衛充軍。傷二人者,為首,斬;下手者,絞;俱監候。傷一人者,為首,絞監候;下手者,發邊衛充軍;為從,滿流。其雖帶有軍器,不曾拒捕者,為首,發邊衛充軍;為從,流二千里。若十人以下拒捕殺人,不論有無軍器,為首者,斬;下手者,絞;俱監候;不曾下手者,發邊衛充軍。傷至二人以上者,為首,斬監候;下手之人,絞監候。止傷一人者,為首,絞監候;下手之犯,杖一百、流三千里;其不曾下手者,仍照私鹽本律治罪。其不帶軍器,不曾拒捕,不分十人上下,仍照私鹽律,杖一百、徒三年。若十人以下,雖有軍器,不曾拒捕者,為首,亦照私鹽帶有軍器加一等律,杖一百、流二千里;為從,杖一百、流二千里;為從,杖一百、徒三年。其失察文武各官,交部議處。有拿獲大夥私販者,交部議敘。

[view entire text

Table of content

Meta-information

序奏 Xu Zou

Edition detail

諸圖 Zhutu

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname