71 documents
return to data set
Unless otherwise specified, the descriptions of sources in this section are extracted from Pierre-Etienne Will and collaborators,Official Handbooks and Anthologies of Imperial China: A Descriptive and Critical Bibliography (Leiden: Brill, forthcoming).
   
71 results (1/2 pages)     12       
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
ID Title Year Author Topic 
442Zhongguo minshi xiguan daquan 中國民事習慣大全Shi Peisheng 施沛生(ed.)3.1 Regulations collections: general regulations
347Zhili min shangshi xiguan diaocha hui di’er qi baogao 直隸民商事習慣調查會第二期報告 Second Fascicle of the Reports on Civil and Commercial Custom Institute of civil and commercial custom survey in Zhili 直隸民商事習慣調查會 3.2 Regulations collections: local regulations
346Zhili min shangshi xiguan diaocha hui diyi qi baogao 直隸民商事習慣調查會第一期報告 First Fascicle of the Reports on Civil and Commercial Custom Institute of civil and commercial custom survey in Zhili 直隸民商事習慣調查會 3.2 Regulations collections: local regulations
521Zhi Zhe chenggui 治浙成規[Established Rules for Governing Zhejiang]Anonymous3.2 Regulations collections: local regulations
563Zhi Zhe chenggui 治浙成規[Established Rules for Governing Zhejiang]Anonymous3.2 Regulations collections: local regulations
348Zhejiang min shangshi xiguan diaocha hui diyi ci baogao 浙江民商事習慣調查會第一次報告 The First Report on Civil and Commercial Custom Institute of civil and commercial custom survey in Zhejiang province 浙江民商事習慣調查會 3.2 Regulations collections: local regulations
155Zengding tongxing tiaoli 增訂通行條例3.1 Regulations collections: general regulations
137Yulintuce 魚鱗圖冊 (Fish scale registers, Kangxi era)3.2 Regulations collections: local regulations
200Yuedong shengli xinzuan 粵東省例新纂[Regulation of Guangdong Province in A new edition]comp. Huang Enzheng 黃恩正3.2 Regulations collections: local regulations
358Xiuding falu guan bianding min shang gelu zhaozhang paiyuan fen gesheng diaocha yuanzou修訂法律館編訂民商各律照章派員分各省調查原奏1910Shen Jiaben, Yu Liansan 沈家本,俞廉三3.1 Regulations collections: general regulations
195Xingbu xianxing zeli 刑部現行則例[Regulations of the Board of Punishment currently in force]16803.1 Regulations collections: general regulations
115Xing Ming tiaoli 刑名條例17543.1 Regulations collections: general regulations
281Xing Ming tiaoli 刑名條例1779Tongde 同德 and Li Zhiyun 李治運 (ed.)3.1 Regulations collections: general regulations
375Tulufan chutu falü wenxian 吐魯番出土法律文獻3.1 Regulations collections: general regulations
182Tilao biji 提牢筆記Bai Zengzhuo 白曾焯3.1 Regulations collections: general regulations
650The Commercial Law Affecting Chinese. With Special Reference to Partnership Registration and Bankrupcy Laws in Hongkong1882Anonymous3.2 Regulations collections: local regulations
486Taiwan sifa zhaiquan bian 臺灣私法債權3.2 Regulations collections: local regulations
559Taiwan sifa wuquanbian 臺灣私法物權編3.2 Regulations collections: local regulations
557Taiwan sifa shangshi bian 臺灣私法商事編3.2 Regulations collections: local regulations
558Taiwan sifa renshi bian 臺灣私法人事編3.2 Regulations collections: local regulations
595Sugyo chŏngnye 受敎定例 [Edicts Enacted as Precedents]Regulations collections
572Sienfu xinbian baojia shiyi 思恩府新編保甲事宜Li Yanzhang 李彥章3.2 Regulations collections: local regulations
202Sichuan tongchi zhangcheng 四川通飭章程[Regulations enforced in Sichuan province]1901Zhong Qingxi 鍾慶熙 (ed.)3.2 Regulations collections: local regulations
568Sichuan tongchi zhangcheng 四川通飭章程3.2 Regulations collections: local regulations
355Sichuan diaocha ju fazhi ke diyi gu diaocha wenti ce 四川調查局法制科第一股調查問題冊 Fascicle of Questionnaires of the First Division of the Judicial System of the Survey Bureau in Sichuan The first division of the judicial system of the survey bureau in Sichuan province 四川調查局法制科第一股 3.2 Regulations collections: local regulations
255Sichuan buzhengshisi sichuan anchashisi chenglai bulu guangxu ershisan nian 四川布政使司四川按察使司呈賚補錄光緒貳拾參年18973.2 Regulations collections: local regulations
253Sichuan buzhengshisi sichuan anchashisi chenglai bulu guangxu ershier nian 四川布政使司四川按察使司呈賚補錄光緒貳拾貳年18963.2 Regulations collections: local regulations
254Sichuan buzhengshisi sichuan anchashisi chenglai bulu guangxu ershier nian 四川布政使司四川按察使司呈賚補錄光緒貳拾貳年18963.2 Regulations collections: local regulations
178Shuangjiu yao lu 爽鳩要錄[The essentials registered by Mr. Shuangjiu]Jiang Chaobo 蒋超伯3.1 Regulations collections: general regulations
386Shaoshuminzu fadian guize yu xiguanfa 少數民族法典規則與習慣法3.1 Regulations collections: general regulations
259Shanxi xianfu zaolai suoshu xuantong yuannian 陝西西安府造賚所屬宣統元年19093.2 Regulations collections: local regulations
256Shanxi xianfu zaoju suoshu xianning deng zhouxian guangxu sanshi nian 陝西西安府造具所屬咸甯等州縣光緒參拾年19043.2 Regulations collections: local regulations
258Shanxi xianfu zaoju beifu suoshu dianzhiguo guangxu sanshier nian 陝西西安府造具卑府所屬墊支過光緒參拾貳年19063.2 Regulations collections: local regulations
251Shanxi min shangshi xiguan diaocha hui baogao (disi qi, diwu qi, diliu qi, diqi qi, di sanshier qi) 山西民商事習慣調查會報告(第四,五,六,七,三十二期)Reports on Civil and Commercial Customs (4,5,6,7,32)Institute of civil and commercial custom survey in Shanxi province 山西省民商事習慣調查會 3.2 Regulations collections: local regulations
262Shanxi ganzhou zhili zhougao ju zhoushu zhiguo difan kouliang qianwen baoxiaoce 陝西乾州直隸州告具州屬支過遞犯口糧錢文報銷冊19053.2 Regulations collections: local regulations
208Shanghai: its mixed court and councilA. M Kotenev3.2 Regulations collections: local regulations
570Shandong jiaodai zhangcheng 山東交代章程3.2 Regulations collections: local regulations
252Shandong diaocha ju gongdu luyao chubian (shang, xiace) 山東調查局公牘錄要初編 (上、下冊) First Collection of Official Documents of the Survey Bureau in Shandong Province Survey Bureau in Shandong province 山东调查局3.2 Regulations collections: local regulations
379Qingyuan tiaofa shilei 慶元條法事類3.1 Regulations collections: general regulations
383Qingdai gongting fagui liuzhong 清代宮廷法規六種3.1 Regulations collections: general regulations
356Pudi quan yao lun 鋪底權要論 Brief Discussion on the Right of Pawn over Commercial Property 1942Ni Baosen 倪寶森3.2 Regulations collections: local regulations
10Present day political organisation of china2007Brunnert, H.S.,Hagelstrom, V.V.3.1 Regulations collections: general regulations
607Paekhŏn ch'ongyo 百憲總要 [Summary of Laws]Regulations collections
357Minshi xiguan diaocha baogao lu 民事習慣調查報告錄 Collection of Reports of Custom Surveys on Civil Matters 1998Qian Nanjing guomin zhengfu sifa xingzheng bu (ed.); Hu Xucheng, Xia Xinhua, Li Jiaofa (punctuate & proofread) 前南京國民政府司法行政部編;胡旭晟,夏新華,李交發點校 ...3.2 Regulations collections: local regulations
349Minshi xiguan baogao shu 民事習慣報告書 Report of Custom of Civil Matters Division of property of the Survey Bureau in Guangxi province 廣西調查局財產部3.2 Regulations collections: local regulations
381Mingdai falü wenxian 明代法律文獻3.1 Regulations collections: general regulations
380Libu tiaofa Tongzhi tiaoge 吏部條法 通制條格3.1 Regulations collections: general regulations
263Lianghuai yanfazhi 兩淮鹽法志1748Wang Shiqiu 王世球 etc.(comp.)3.2 Regulations collections: local regulations
105Li'an quanji 例案全集[A Complete Collection of Precedents]1722Zhang Guangyue(ed.) 張光月(輯)3.1 Regulations collections: general regulations
562Jiangsu shengli 江蘇省例 [Provincial Regulations of Jiangsu]Anonymous3.2 Regulations collections: local regulations
207Hunan shengli cheng’an 湖南省例成案[Precedents and Provincial Regulations of Hunan Province]3.2 Regulations collections: local regulations
247Hunan diaocha minqing fengsu gelei wenti 湖南調查民情風俗各類問題 Questionnaires of Minqing Fengsu Surveys in Hunan Province Survey Bureau in Hunan province 湖南省調查局3.2 Regulations collections: local regulations
248Hubei diaocha ju fazhi ke diyi ci diaocha gemu 湖北調查局法制科第一次調查各目 [Items of the First Survey by the Judicial Department of the Survey Bureau in Hubei Province] Survey Bureau in Hubei province 湖北省調查局3.2 Regulations collections: local regulations
377Huangming zhaoling 皇明詔令3.1 Regulations collections: general regulations
378Huangming tiaofashi leizuan 皇明條法事類纂3.1 Regulations collections: general regulations
82Huaiqing zhengji 槐卿政蹟[Records of Mr. Huaiqing’s Governance]Shen Yanqing 沈衍慶3.1 Regulations collections: general regulations
376Hongwu falü dianji 洪武法律典籍3.1 Regulations collections: general regulations
185He Nan jianyu zhi gao 河南監獄志稿Wan Ziyi 萬自逸3.2 Regulations collections: local regulations
452Fujian shengli 福建省例 [Regulations of Fujian Province]3.2 Regulations collections: local regulations
573Dongsheng tongchi 東省通飭Anonymous3.2 Regulations collections: local regulations
   
71 results (1/2 pages)     12       
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]