24 documents
return to data set
Unless otherwise specified, the descriptions of sources in this section are extracted from Pierre-Etienne Will and collaborators, Handbooks and Anthologies for Officials in Imperial China: A Descriptive and Critical Bibliography, 2 vols., Leiden: Brill, 2020
   
24 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
ID Title Year Author Topic 
387Dayuan shengzheng guochao dianzhang 大元聖政國朝典章 [Statutes and Precedents of the Sacred Administration of the Great Yuan]3.1 Regulations collections: general regulations
102Dingli cheng'an hejuan 定例成案合鐫 [A Combined Engraving of Regulations and Leading Cases]1719Sun Lun 孫綸(ed.)3.1 Regulations collections: general regulations
111Dingli cheng'an hejuan 定例成案合鐫 [A Combined Engraving of Regulations and Leading Cases]1719Sun Lun(ed.) 孫綸(輯)3.1 Regulations collections: general regulations
99Dingli huibian 定例彙編0刑部3.1 Regulations collections: general regulations
376Hongwu falü dianji 洪武法律典籍3.1 Regulations collections: general regulations
82Huaiqing zhengji 槐卿政蹟 [Records of Mr. Huaiqing’s Governance]Shen Yanqing 沈衍慶3.1 Regulations collections: general regulations
378Huangming tiaofashi leizuan 皇明條法事類纂3.1 Regulations collections: general regulations
377Huangming zhaoling 皇明詔令3.1 Regulations collections: general regulations
105Li'an quanji 例案全集 [A Complete Collection of Precedents]1722Zhang Guangyue(ed.) 張光月(輯)3.1 Regulations collections: general regulations
380Libu tiaofa Tongzhi tiaoge 吏部條法 通制條格3.1 Regulations collections: general regulations
381Mingdai falü wenxian 明代法律文獻3.1 Regulations collections: general regulations
10Present day political organisation of china2007Brunnert, H.S.,Hagelstrom, V.V.3.1 Regulations collections: general regulations
383Qingdai gongting fagui liuzhong 清代宮廷法規六種3.1 Regulations collections: general regulations
379Qingyuan tiaofa shilei 慶元條法事類3.1 Regulations collections: general regulations
386Shaoshuminzu fadian guize yu xiguanfa 少數民族法典規則與習慣法3.1 Regulations collections: general regulations
178Shuangjiu yaolu 爽鳩要錄 [Important Matters for Judicial Officials]Jiang Chaobo 蒋超伯3.1 Regulations collections: general regulations
182Tilao biji 提牢筆記Bai Zengzhuo 白曾焯3.1 Regulations collections: general regulations
375Tulufan chutu falü wenxian 吐魯番出土法律文獻3.1 Regulations collections: general regulations
115Xing Ming tiaoli 刑名條例17543.1 Regulations collections: general regulations
281Xing Ming tiaoli 刑名條例1779Tongde 同德 and Li Zhiyun 李治運 (ed.)3.1 Regulations collections: general regulations
195Xingbu xianxing zeli 刑部現行則例[Regulations of the Board of Punishment currently in force]16803.1 Regulations collections: general regulations
358Xiuding falu guan bianding min shang gelu zhaozhang paiyuan fen gesheng diaocha yuanzou修訂法律館編訂民商各律照章派員分各省調查原奏1910Shen Jiaben, Yu Liansan 沈家本,俞廉三3.1 Regulations collections: general regulations
155Zengding tongxing tiaoli 增訂通行條例3.1 Regulations collections: general regulations
442Zhongguo minshi xiguan daquan 中國民事習慣大全Shi Peisheng 施沛生(ed.)3.1 Regulations collections: general regulations
   
24 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]