45 documents
return to data set
Unless otherwise specified, the descriptions of sources in this section are extracted from Pierre-Etienne Will and collaborators, Handbooks and Anthologies for Officials in Imperial China: A Descriptive and Critical Bibliography, 2 vols., Leiden: Brill, 2020
   
45 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
ID Title Year Author Topic 
491(Qinban) Zhouxian shiyi 欽頒州縣事宜 [Advice for Magistrates Published by Imperial Order]Tian Wenjing 田文鏡3.2 Regulations collections: local regulations
352Bucha minshi xiguan baogao shu 補查民事習慣報告書 [Complement of the Report of the Custom of Civil Matters]3.2 Regulations collections: local regulations
353Diaocha chuansheng jingcha xingzheng yanxi libi baogao shu (xia pian) 調查川省警察行政沿習利弊報告書 (下篇) Survey Bureau in Sichuan province 四川調查局3.2 Regulations collections: local regulations
350Diaocha chuansheng minshi xiguan baogao shu 調查川省民事習慣報告書 Report of Surveys on Custom of Civil Matters in Sichuan Zhou Fengyi (report)surveyor of the Survey Bureau in Sichuan province 四川調查局調查員周鳳翊報告 Ma Hemming (ed.)the first division of the judicial system of the Survey Bureau in Sichuan province 四川調查局法制科第一股馬龢鳴編3.2 Regulations collections: local regulations
354Diaocha chuansheng susong xiguan baogao shu 調查川省訴訟習慣報告書 Li Guangzhu(ed.), the first division of judicial system of the Survey Bureau in Sichuan province 四川調查局法制科第一股股員 李光珠編輯 3.2 Regulations collections: local regulations
351Diaocha Sichuan sheng minshi xiguan di’er ci baogao shu 調查四川省民事習慣第二次報告書 Report of the Second Surveys on Custom of Civil Matters in Sichuan 3.2 Regulations collections: local regulations
250Difang shenshi banshi xiguan baogao shu 地方紳士辦事習慣報告書 Report on the Custom of the Organization of Local Gentry Survey Bureau in Shanxi province 山西省調查局3.2 Regulations collections: local regulations
573Dongsheng tongchi 東省通飭Anonymous3.2 Regulations collections: local regulations
452Fujian shengli 福建省例 [Provincial Regulations of Fujian]3.2 Regulations collections: local regulations
185He Nan jianyu zhi gao 河南監獄志稿Wan Ziyi 萬自逸3.2 Regulations collections: local regulations
248Hubei diaocha ju fazhi ke diyi ci diaocha gemu 湖北調查局法制科第一次調查各目 [Items of the First Survey by the Judicial Department of the Survey Bureau in Hubei Province] Survey Bureau in Hubei province 湖北省調查局3.2 Regulations collections: local regulations
247Hunan diaocha minqing fengsu gelei wenti 湖南調查民情風俗各類問題 [Questionnaires of Minqing Fengsu Surveys in Hunan Province]Survey Bureau in Hunan province 湖南省調查局3.2 Regulations collections: local regulations
207Hunan shengli cheng’an 湖南省例成案 [Provincial Regulations and Leading Cases of Hunan Province]3.2 Regulations collections: local regulations
562Jiangsu shengli 江蘇省例 [Provincial Regulations of Jiangsu]Anonymous3.2 Regulations collections: local regulations
263Lianghuai yanfazhi 兩淮鹽法志1748Wang Shiqiu 王世球 etc.(comp.)3.2 Regulations collections: local regulations
349Minshi xiguan baogao shu 民事習慣報告書 Report of Custom of Civil Matters Division of property of the Survey Bureau in Guangxi province 廣西調查局財產部3.2 Regulations collections: local regulations
357Minshi xiguan diaocha baogao lu 民事習慣調查報告錄 Collection of Reports of Custom Surveys on Civil Matters 1998Qian Nanjing guomin zhengfu sifa xingzheng bu (ed.); Hu Xucheng, Xia Xinhua, Li Jiaofa (punctuate & proofread) 前南京國民政府司法行政部編;胡旭晟,夏新華,李交發點校3.2 Regulations collections: local regulations
356Pudi quan yao lun 鋪底權要論 Brief Discussion on the Right of Pawn over Commercial Property 1942Ni Baosen 倪寶森3.2 Regulations collections: local regulations
258Shaanxi xi'anfu zaoju beifu suoshu dianzhiguo Guangxu sanshier nian 陝西西安府造具卑府所屬墊支過光緒參拾貳年19063.2 Regulations collections: local regulations
252Shandong diaocha ju gongdu luyao chubian (shang, xiace) 山東調查局公牘錄要初編 (上、下冊) First Collection of Official Documents of the Survey Bureau in Shandong Province Survey Bureau in Shandong province 山东调查局3.2 Regulations collections: local regulations
570Shandong jiaodai zhangcheng 山東交代章程3.2 Regulations collections: local regulations
208Shanghai: its mixed court and councilA. M Kotenev3.2 Regulations collections: local regulations
262Shanxi ganzhou zhili zhougao ju zhoushu zhiguo difan kouliang qianwen baoxiaoce 陝西乾州直隸州告具州屬支過遞犯口糧錢文報銷冊19053.2 Regulations collections: local regulations
251Shanxi min shangshi xiguan diaocha hui baogao (disi qi, diwu qi, diliu qi, diqi qi, di sanshier qi) 山西民商事習慣調查會報告(第四,五,六,七,三十二期)Reports on Civil and Commercial Customs (4,5,6,7,32)Institute of civil and commercial custom survey in Shanxi province 山西省民商事習慣調查會 3.2 Regulations collections: local regulations
256Shanxi xianfu zaoju suoshu xianning deng zhouxian guangxu sanshi nian 陝西西安府造具所屬咸甯等州縣光緒參拾年19043.2 Regulations collections: local regulations
259Shanxi xianfu zaolai suoshu xuantong yuannian 陝西西安府造賚所屬宣統元年19093.2 Regulations collections: local regulations
253Sichuan buzhengshisi sichuan anchashisi chenglai bulu guangxu ershier nian 四川布政使司四川按察使司呈賚補錄光緒貳拾貳年18963.2 Regulations collections: local regulations
254Sichuan buzhengshisi sichuan anchashisi chenglai bulu guangxu ershier nian 四川布政使司四川按察使司呈賚補錄光緒貳拾貳年18963.2 Regulations collections: local regulations
255Sichuan buzhengshisi sichuan anchashisi chenglai bulu guangxu ershisan nian 四川布政使司四川按察使司呈賚補錄光緒貳拾參年18973.2 Regulations collections: local regulations
355Sichuan diaocha ju fazhi ke diyi gu diaocha wenti ce 四川調查局法制科第一股調查問題冊 Fascicle of Questionnaires of the First Division of the Judicial System of the Survey Bureau in Sichuan The first division of the judicial system of the survey bureau in Sichuan province 四川調查局法制科第一股 3.2 Regulations collections: local regulations
568Sichuan tongchi zhangcheng 四川通飭章程 [Sichuan Regulations Circulated by Order]3.2 Regulations collections: local regulations
202Sichuan tongchi zhangcheng 四川通飭章程 [Sichuan Regulations Circulated by Order]1901Zhong Qingxi 鍾慶熙 (ed.)3.2 Regulations collections: local regulations
572Sienfu xinbian baojia shiyi 思恩府新編保甲事宜Li Yanzhang 李彥章3.2 Regulations collections: local regulations
558Taiwan sifa renshi bian 臺灣私法人事編3.2 Regulations collections: local regulations
557Taiwan sifa shangshi bian 臺灣私法商事編3.2 Regulations collections: local regulations
559Taiwan sifa wuquanbian 臺灣私法物權編3.2 Regulations collections: local regulations
486Taiwan sifa zhaiquan bian 臺灣私法債權3.2 Regulations collections: local regulations
650The Commercial Law Affecting Chinese. With Special Reference to Partnership Registration and Bankrupcy Laws in Hongkong1882Anonymous3.2 Regulations collections: local regulations
200Yuedong shengli xinzuan 粵東省例新纂 [Provincial Regulations of Guangdong, New Compilation]comp. Huang Enzheng 黃恩正3.2 Regulations collections: local regulations
137Yulintuce 魚鱗圖冊 (Fish scale registers, Kangxi era)3.2 Regulations collections: local regulations
348Zhejiang min shangshi xiguan diaocha hui diyi ci baogao 浙江民商事習慣調查會第一次報告 The First Report on Civil and Commercial Custom Institute of civil and commercial custom survey in Zhejiang province 浙江民商事習慣調查會 3.2 Regulations collections: local regulations
521Zhi Zhe chenggui 治浙成規 [Established Rules for Governing Zhejiang]Anonymous3.2 Regulations collections: local regulations
563Zhi Zhe chenggui 治浙成規 [Established Rules for Governing Zhejiang]Anonymous3.2 Regulations collections: local regulations
346Zhili min shangshi xiguan diaocha hui diyi qi baogao 直隸民商事習慣調查會第一期報告 First Fascicle of the Reports on Civil and Commercial Custom Institute of civil and commercial custom survey in Zhili 直隸民商事習慣調查會 3.2 Regulations collections: local regulations
347Zhili min shangshi xiguan diaocha hui di’er qi baogao 直隸民商事習慣調查會第二期報告 Second Fascicle of the Reports on Civil and Commercial Custom Institute of civil and commercial custom survey in Zhili 直隸民商事習慣調查會 3.2 Regulations collections: local regulations
   
45 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]