676 documents
67/676 results        
Description
Term (pinyin)chéng shěn guān
Name (cn)承審官
Translation [fr]assistant magistrat instructeur
Synonym(s)chéng wèn guan
References/lü 415 | Duanzui yin lüling 斷罪引律令
 
67/676 results