Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 56 | Guanyuan furen guoxian 官員赴任過限 (Exceeding the Time Limit by Officials When Going to Their Posts)

凡已除官員,在京者,以除授日為始,在外者,以領照會日為始,各依已定程限赴任。若無故過限者,一日笞一十,每十日加一等,罪止杖八十,並附過還職。

若代官已到,舊官各照已定限期,交割戶口、錢糧、刑名等項及應有卷宗、籍冊完備。無故十日之外不離任所者,依赴任過限論,減二等。

其中途阻風被盜,患病喪事,不能前進者,聽於所在官司給憑,以備照勘。若有規避、詐冐不實者,從重論。當該官司,符同保勘者,罪同。

條例/tiaoli 1

一、凡官員赴任,兩司方面,行太僕、苑馬寺卿、少卿及鹽運司、府、州、縣正官,除原定硃限外,有違至一月以上,問罪;三月以上,送部別用;半年以上,罷職。兩京凡領劄憑官員及在外佐貳、首領雜職等官,違限一月以上,問罪;半年以上,降級別用;八箇月以上,罷職。雖有中途患帖,並不准理。其進表、朝覲、給由、公差等項復任官員,違限者,各照前例擬斷。

條例/tiaoli 2

一、陞除出外文職,已經領勑領憑,若無故遷延過半月之上,不辭朝出城者,參提問罪。若已辭出城,復入城潛住者,改降別用。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname