Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 60 | Jiandang 姦黨 (Treacherous Cliques)

凡姦邪進讒言、左使殺人者,斬。

若犯罪律該處死,其大臣小官巧言諫免,暗邀人心者,亦斬。

若在朝官員交結朋黨,紊亂朝政者,皆斬。妻子為奴,財產入官。

若刑部及大小各衙門官吏,不執法律,聽從上司主使出入人罪者,罪亦如之。若有不避權勢,明具實跡,親赴御前執法陳訴者,罪坐姦臣。言告之人,與免本罪。仍將犯人財產,均給充賞。有官者,陞二等;無官者,量與一官,或賞銀二千兩。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname