Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 102 | Dao gengzhong guanmin tian 盜耕種官民田 (Fraudulently Cultivating Government or Private Land)

凡盜耕種他人田者,一畝以下笞三十,每五畝加一等,罪止杖八十。荒田減一等。強者,各加一等。係官者,各又加二等。花利歸官、主。

條例/tiaoli 1

一、[成化]十年七月十一日節該欽奉[憲宗]皇帝聖旨:「[陝西][榆林]等處近邊地土,各營堡草場,界限明白。敢有那移條款,盜耕草場,及越出邊墻界石種田者,依律問擬,追徵花利。完日,軍職降調[甘肅]衛分差操。軍民係外處者,發[榆林]衛充軍;係本處者,發[甘肅]衛充軍。有毀壞邊墻私出境外者,枷號三箇月發落。」欽此。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname