Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 96 | Qiyin tianliang 欺隱田糧 (Fraudulently Concealing Fields and Their Produce)

凡欺隱田糧,脫漏版籍者,一畝至五畝,笞四十,每五畝加一等,罪止杖一百。其田入官。所隱稅糧,依數徵納。

若將田土移坵換叚,那移等則,以高作下,減瞞糧額,及詭寄田糧,影射差役,并受寄者,罪亦如之。其田改正,收科當差。

里長知而不舉,與犯人同罪。

其還鄉復業人民,丁力少而舊田多者,聽從儘力耕種,報官入籍,計田納糧當差。若多餘占田而荒蕪者,三畝至十畝,笞三十,每十畝加一等,罪止杖八十。其田入官。若丁力多而舊田少者,告官,於附近荒田內,驗力撥付耕種。

條例/tiaoli 1

一、凡宗室置買田產,恃強不納差糧者,有司查實,將管莊人等問罪,仍計筭應納差糧多寡,扺扣祿米。若有司阿縱不舉者,聽撫按官參奏重治。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname