Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 111 | Jusang jiaqu 居喪嫁娶 (Marrying Off or Taking in Marriage during the Mourning Period)

凡居父母及夫喪,而身自嫁娶者,杖一百。若男子居喪娶妾,妻女嫁人為妾者,各減二等。若命婦夫亡再嫁者,罪亦如之,追奪並離異。知而共為婚姻者,各減五等;不知者,不坐。若居祖父母、伯叔父母、姑、兄姊喪而嫁娶者,杖八十,妾不坐。

若居父母、舅、姑及夫喪,而與應嫁娶人主婚者,杖八十。

其夫喪服滿,願守志,非女之祖父母、父母而強嫁之者,杖八十;期親強嫁者,減二等。婦人不坐,追歸前夫之家,聽從守志。娶者,亦不坐,追還財禮。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname