Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 222 | Shenbao junwu 申報軍務 (Reporting Military Matters)

凡將帥㕘隨總兵官征進,如總兵官分調攻取城寨,克平之後,隨將捷音,差人飛報,一申總兵官,一申五軍都督府,一行兵部。另具奏本,實封御前。

若賊人數多,出沒不常,如所領軍人不敷,須要速申總兵官,添發軍馬,設策剿捕。不速飛申者,從總兵官量事輕重治罪。

若有來降之人,即便送赴總兵官,轉達朝廷區處。其貪取來降人財物,因而殺傷人及中途逼勒逃竄者,斬。

條例/tiaoli 1

一、凡臨陣報有斬獲賊級,紀功官從公審驗。若用錢買者、賣者,俱問罪,官旗就在本衛,軍發邊衛,民并軍丁人等發附近,俱充軍。若強奪他人首級,及妄割被殺漢人首級冐功者,軍民舍餘人等,亦照前發遣。官旗降原職役一級,京衛調外衛,外衛調邊衛,邊衛調極邊衛,俱帶俸差操。將官及守備、把總等官,替人冐報功次者,亦奏請降調。若擅殺平人及被虜逃回人口,冐作賊級報功者,俱以故殺論。本管將官、頭目,失於鈐束者,五名口以上,降級調衛;十名口以上,罷職充軍。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname