Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 229 | Zongjun lulüe 縱軍擄掠 (Allowing Troops to Pillage)

凡守邊將帥,非奉調遣,私自使令軍人於外境擄掠人口財物者,杖一百,罷職充軍。所部聽使軍官及總旗,遞減一等,並罪坐所由。小旗軍人不坐,

若軍人不曾經由本管頭目,私出外境擄掠者,為首杖一百,為從杖九十;傷人,為首者斬,為從杖一百;俱發邊遠充軍。若本管頭目鈐束不嚴,杖六十,附過還職。

其邊境城邑有賊出沒,乘機領兵攻取者,不在此限。

若於已附地面擄掠者,不分首、從,皆斬。本管頭目鈐束不嚴,各杖八十,附過還職。

知情故縱者,各與犯人同罪。

條例/tiaoli 1

一、輪操軍人、軍丁,沿途刧奪人財,殺傷人命,占奪車船,作踐田禾等項,許被害之人赴所在官司具告,拏解兵部,轉送法司究問。除真犯死罪外,徒罪以上,俱調發邊衛充軍。其管操指揮、千、百戶等官,往回不許與軍相離。若不行鈐束,并故縱刧奪、殺人等項者,㕘問調衛。

條例/tiaoli 2

一、土官、土舍縱容本管夷民頭目為盜,聚至百人,殺擄男婦二十名口以上者,問罪,降一級。加前數一倍者,奏請革職,另推土夷信服親枝、土舍襲替。若未動官軍,隨即擒獲解官者,准免本罪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname