Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

條例/tiaoli 3

一、軍職賣放,并役占軍人,二罪俱發,其賣放已至十名以上,役占不及數者,依賣放例,罷職充軍;役占已至十名以上,賣放不及數者,依役占例,降三級。賣放、役占俱至十名以上者,從重發落;俱不及十名者,併數通論,降級。役占軍人五名,又占餘丁十名,及包納月錢滿貫者,從重降級,仍發立功。滿日照所降品級,於原衛所帶俸差操。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname