Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 238 | Congzheng shouyu guanjun tao 從征守禦官軍逃 (Officers or Soldiers Fleeing from Campaigns or Defense)

凡軍官、軍人從軍征討,私逃還家及逃往他所者,初犯,杖一百,仍發出征;再犯者,絞。知情窩藏者,杖一百,充軍。里長知而不首者,杖一百。若軍還而先歸者,減五等;因而在逃者,杖八十。若在京各衛軍人在逃者,初犯,杖九十,發附近衛分充軍;各處守禦城池軍人在逃者,初犯,杖八十,仍發本衛充軍;再犯,並杖一百,俱發邊遠充軍;三犯者,絞。知情窩藏者,與犯人同罪,罪止杖一百,充軍。里長知而不首者,各減二等。本管頭目知情故縱者,各與同罪,罪止杖一百,罷職充軍。其在逃官軍,一百日內能自出官首告者,免罪;若在限外自首者,減罪二等。但於隨處官司首告者,皆得准理。

若各衛軍人轉投別衛充軍者,同逃軍論。

其親管頭目,不行用心鈐束,致有軍人在逃,小旗名下逃去五名者,降充軍人。總旗名下逃去二十五名者,降充小旗。百戶名下逃去一十名者,減俸一石;二十名者,減俸二石;三十名者,減俸三石;四十名者,減俸四石;逃至五十名者,追奪,降充總旗。千戶名下逃去一百名者,減俸一石;二百名者,減俸二石;三百名者,減俸三石;四百名者,減俸四石;逃至五百名者,降充百戶。其管軍多者,驗數折算減降。不及數者,不坐。若有病亡、殘疾、提撥等項事故者,不在此限。

條例/tiaoli 1

一、軍官、軍人遇有征調,點選已定,至期起程,不問已未關給賞賜,若有避難在逃者,依律問斷。其征期已過,送兵部編發[宣府][獨石]等處沿邊墩臺,哨瞭半年,滿日放回原衛,還職着役。若仍發出征及哨瞭在逃者,依從征私逃再犯者律,處絞。

條例/tiaoli 2

一、輪操官軍逃在京城內、外潛住者,俱照奉[憲宗]皇帝欽定,初犯,打七十;再犯,打一百;送操事例發落。官旗無力納鈔者,就在原問衙門單衣決打。若逃回原籍、原衛者,以越關論。其在逃三次者,不分革前、革後,各免決打,納鈔,京衛調外衛,外衛調邊衛,俱帶俸食糧差操。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname