Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 244 | Disong taojun qinü chucheng 遞送逃軍妻女出城 (Sending Wives or Daughters of Military Deserters out of Cities)

凡在京守禦官軍,遞送逃軍妻女出京城者,絞。民犯者,杖一百。若各處守禦城池及屯田官軍,遞送逃軍妻女出城者,杖一百,發邊遠充軍。民犯者,杖八十。受財者,計贓,以枉法從重論。其逃軍買求者,罪同。守門之人知情故縱者,與犯人同罪。失於盤詰者,減三等,罪止杖一百。軍人又減一等。

若遞送非逃軍妻女出城者,杖八十。有所規避者,從重論。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname