Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 417 | Zhiqing cangni zuiren 知情藏匿罪人 (Knowing the Circumstances and Concealing Criminals)

凡知人犯罪事發,官司差人追喚,而藏匿在家不行捕告,及指引道路,資給衣糧,送令隱避者,各減罪人罪一等。其展轉相送而隱藏罪人,知情者,皆坐;不知者,勿論。

若知官司追捕罪人,而漏泄其事,致令罪人得以逃避者,減罪人罪一等。未斷之間,能自捕得者,免罪。若他人捕得,及罪人已死,若自首,又各減一等。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname