Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 311 | Caisheng zhege ren 採生折割人 (Extracting Vitality by Dismembering Living Persons)

凡採生、折割人者,凌遲處死,財產斷付死者之家,妻、子及同居家口,雖不知情,並流二千里安置;為從者,斬。若已行而未曾傷人者,亦斬,妻、子流二千里;為從者,杖一百,流三千里。里長知而不舉者,杖一百;不知者,不坐。告獲者,官給賞銀二十兩。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname