Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 317 | Sha zisun ji nubi tulai ren 殺子孫及奴婢圖賴人 (Killing Sons, Sons' Sons, or Slaves and Putting the Blame on Others)

凡祖父母、父母故殺子孫,及家長故殺奴婢,圖賴人者,杖七十,徒一年半。

若子孫將已死祖父母、父母,奴婢、雇工人將家長身屍,圖賴人者,杖一百,徒三年;期親尊長,杖八十,徒二年;大功、小功、緦麻,各遞減一等。

若尊長將已死卑幼及他人身屍圖賴人者,杖八十。

其告官者,隨所告輕重,並依誣告平人律論罪。

若因而詐取財物者,計贓,准竊盜論。搶去財物者,准白晝搶奪論,免刺。各從重科斷。

條例/tiaoli 1

一、故殺妾及弟妹、子孫、姪、姪孫與子孫之婦,圖賴人者,俱問罪。屬軍衛者,發邊衛;屬有司者,發附近;各充軍。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname