Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 348 | Ma zhishi ji benguan zhangguan 罵制使及本管長官 (Cursing Imperial Emissaries or One's Own Head Official)

凡奉制命出使而官吏罵詈,及部民罵本屬知府、知州、知縣,軍士罵本管指揮、千戶、百戶,若吏卒罵本部五品以上長官,杖一百。若罵六品以下長官,各減三等。罵佐貳官、首領官,又各遞減一等。並親聞乃坐。

條例/tiaoli 1

一、凡毀罵公、侯、駙馬、伯及兩京文職三品以上者,問罪,枷號一箇月發落。

條例/tiaoli 2

一、凡在[長安門]外等處妄呌冤枉,辱罵原問官者,問罪,用一百斤枷,枷號一箇月發落。婦人有犯,罪坐夫男。若不知情及無夫男者,止坐本婦,照常發落。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname