Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 364 | Junmin yuehui cisong 軍民約會詞訟 (Coordinating Litigation Involving Military Personnel and Civilians)

凡軍官、軍人有犯人命,管軍衙門約會有司檢驗歸問。若姦盜、詐偽、戶婚、田土、鬬毆,與民相干事務,必須一體約問。與民不相干者,從本管軍職衙門自行追問。其有占恡不發,首領官吏各笞五十。

若管軍官越分輙受民訟者,罪亦如之。

條例/tiaoli 1

一、在外軍民詞訟,除叛逆機密重事,許鎮守、總兵、叅將、守備等官受理外,其餘不許濫受,輙行軍衛、有司問理。[南京]詞訟,干係地方者,許內外守備官員受理。其餘戶婚、田土、鬬毆、人命一應詞訟,悉遵舊制,赴[南京]通政使司,告送法司問理。其在外軍衛、有司,不係掌印官,不許接受詞訟。

條例/tiaoli 2

一、[正德]十六年七月十四日節該欽奉[世宗]皇帝聖旨:「今後緝事官校,只著遵照原來敕書,於京城內外察訪不軌妖言、人命、強盜重事。其餘軍民詞訟及在外事情,俱不干預。」欽此。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname