Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 402 | Dubo 賭博 (Gambling)

凡賭博財物者,皆杖八十,攤場錢物入官。其開張賭坊之人,同罪。止據見發為坐。職官,加一等。

若賭飲食者,勿論。

條例/tiaoli 1

一、凡賭博人犯,若自來不務生理,專一沿街酗酒撒潑,或曾犯誆騙、竊盜、不孝、不弟等項罪名,及開張賭坊者,定為第一等問罪,枷號二箇月;若平昔不係前項人犯,止是賭博,但有銀兩、衣服、錢物者,定為第二等問罪,枷號一箇月;各發落。若年幼無知,偶被人誘引在內者,定為第三等,照常發落。其職官有犯一等、二等者,奏請問罪。文官,革職為民;武官,革職,隨舍餘食糧差操。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname