Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 458 | Shishi buxiu difang 失時不修隄防 (Failing to Repair Dikes at the Proper Time)

凡不修河防及修而失時者,提調官吏各笞五十。若毀害人家、漂失財物者,杖六十。因而致傷人命者,杖八十。

若不修圩岸及修而失時者,笞三十。因而渰沒田禾者,笞五十。

其暴水連雨,損壞隄防,非人力所致者,勿論。

條例/tiaoli 1

一、凡運河一帶,用強包攬閘夫、溜夫二名之上,撈淺鋪夫三名之上,俱問罪。旗軍,發邊衛;民并軍丁人等,發附近;各充軍。攬當一名,不曾用強生事者,問罪,枷號一箇月發落。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname