Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

條例/tiaoli 1

一、京城內外街道,若有作踐,掘成坑坎,淤塞溝渠,葢房侵占,或傍城使車,撒放牲口,損壞城腳及[大明門]前御道棊盤,并護門柵欄,[正陽門]外御橋南北,本門[月城][將軍樓][觀音堂][關王廟]等處作踐損壞者,俱問罪,枷號一箇月發落。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname