Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

Table of Index: personname

Number of name: 45

亢得時
1[1]
傅作衡
1[1]
党崇雅
1[1]
剛林
1[1]
吳達海
1[1]
周再勳
1[1]
周天成
1[1]
周璜
1[1]
嗔打紅
1[1]
夏之中
1[1]
太宗
1[1]
太祖
1[1]
宋從心
1[1]
宋權
1[1]
宋炳
1[1]
宋調元
1[1]
張毓中
1[1]
恆督
1[1]
戴陽
1[1]
房可壯
1[1]
提橋
1[1]
柯士芳
1[1]
段騰藻
1[1]
毛永齡
1[1]
沙爾杜
1[1]
洪承疇
1[1]
烏黑能
1[1]
王鳳林
1[1]
甯完我
1[1]
白色純
1[1]
祁克格
1[1]
耿愛
1[1]
能兔
1[1]
范文程
1[1]
范芝
1[1]
莽計兔
1[1]
蔣元
1[1]
蕭應聘
1[1]
許弘祚
1[1]
課羅科
1[1]
金燦
1[1]
阿年哈
1[1]
韓養醇
1[1]
額兒革兔
1[1]
馮銓
1[1]

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname