Da Qing lüli - Duli cunyi (1905) revised version

自序

古無所謂律例也。自漢蕭何因李悝《法經》增為九章,而律於是乎大備。其律所不能該載者,則又輔之以令,歴代皆然,莫之或易。明初有《大明律》,又有《大明令》。中葉以後,部臣多言條例,罕言令者。萬暦時,刑部尚書舒化奏定例八百三十二條,《明史·刑法志》言之詳矣。國初治獄,俱用前明舊制。嗣後例款日益增多,迄今幾至二千條,比之前明,又多一倍。然均係隨事纂定,並非出於一人之手,覯若畫一,其難矣哉。余備員刑曹,前後三十餘年,朝夕從事於斯。有可疑者,即筆而記之,擬欲就正有道。為日既久,遂積有數十册。凡彼此之互相牴牾,及罪名之前後歧異者,俱一一疏證而明通之,抉其可否,溯厥源流,兼引前人成説,而參以末議。誠以法令為民命攸關,一或偏倚,即大有出入,且有生死互易者,故不憚繁複,詳為之説。使業此者知某條之不可輕用,某條之本有窒礙,熟識於心,臨事庶不致迷於嚮往。非敢云嘉惠後學,或不無稍有稗益。昔人謂,陶公用法,而恒得法外意,區區之心,亦若是而已矣。共事諸君子,覽而善之,慫令付諸剞劂,以公同好。余以所見未能精確,不敢出而問世,如是者又數年。今老矣碌碌,無一善可取,惟此編自問頗有一得之愚,而半生心血盡耗於此,亦未忍令其湮沒。因勉從諸賢之命,再四刪削,擇其可存者,都為一集,共五十四卷,名曰《讀例存疑》,志其初也。 抑又有説焉,朝廷功令,凡條例之應增應減者,五年小修一次,十年及數十年大修一次,歴經遵辦在案。同治九年修例時,余亦濫厠其間,然不過遵照前次小修成法,於欽奉諭旨及内外臣工所奏准者,依類編入,其舊例仍存而弗論。自時厥後,不特未大修也,即小修亦迄未舉行。廿年以來,耿耿於懷,屡欲將素所記註者彙為一編,以備大修之用。甫有頭緒,而余又不在其位矣,然此志猶未已也。後有任修例之責者,以是編為孤竹之老馬也可,或以覆子雲之醤瓿也亦無不可。聊識其顛末於此,閲者或能諒余之志也歟。至於律,仍用前明之舊,余另有《唐明律合刻》,已詳為之説矣,茲不復贅。光緒二十六年,歲次庚子,長安薛允升雲階氏序於京都宣南之寓廬。時年八十有一

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄 | Content

第一部 | Mingli lü名例律

第二部 | Lilü 吏律

第三部 | Hulü 戶律

第四部 | Lilü 禮律

第五部 | Binglü 兵律

第六部 | Xinglü 刑律

第七部 | Gonglü 工律

第八部 | Zonglei總類

第九部 | Dubu zeli督捕則例

Index

propername

bookname

personname