Da Qing lüli - Duli cunyi (1905) revised version

律/lü 3 | Bayi 八議

一曰,議親。謂皇家袒免以上親,及太皇太后,皇太后緦麻以上親,皇后小功以上親,皇太子妃大功以上親。

二曰,議故。謂皇家故舊之人,素得侍見,特蒙恩待日久者。

三曰,議功。謂能斬將奪旗,摧鋒萬里。或率眾來歸,安濟一時。或開拓疆宇,有大勳勞,銘功太常者。

四曰,議賢。謂有大德行之賢人君子,其言行可以為法則者。

五曰,議能。謂有大才業,能整軍旅、治政事、為帝王之良輔佐者。

六曰,議勤。謂有大將吏,謹守官職,早夜奉公,或出使遠方,經涉艱難,有大勤勞者。

七曰,議貴。謂爵一品及文武職事官三品以上,散官二品以上者。

八曰,議賓。謂承先代之後為國賓者。

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄 | Content

第一部 | Mingli lü名例律

第二部 | Lilü 吏律

第三部 | Hulü 戶律

第四部 | Lilü 禮律

第五部 | Binglü 兵律

第六部 | Xinglü 刑律

第七部 | Gonglü 工律

第八部 | Zonglei總類

第九部 | Dubu zeli督捕則例

Index

propername

bookname

personname