Da Qing lüli - Duli cunyi (1905) revised version

條例/tiaoli 16

遣犯內強盜窩主,造意不行又不分贓者,按,現改新疆為奴。拏獲逃人,不將實在窩留之人指出,再行妄報者,按,烏魯木齊種地當差。此條,道光十四年已改為,逃人續供之窩家,提來審明,又屬誣報。此處亦應修改。發遣雲貴兩廣煙瘴,偷刨人參人犯在配脫逃者,按,伊犁為奴。盛京旗下家奴為匪,逃走至二次者,按,駐防為奴。派往各省駐防滿洲兵丁,臨行及中途脫逃者,按,伊犁當差。用藥迷人,甫經學習即行敗露者,按,伊犁為奴。用藥迷人已經得財,為從者,按,新疆為奴。用藥迷人,被迷之人當時知覺未經受累者,按,伊犁為奴。閩省不法棍徒,引誘偷渡之人包攬過臺,中途謀害人未死,同謀者,按,煙瘴充軍。應發極邊煙瘴。罪人事發在逃,被獲時有拒捕者,按,新疆為奴。開窯誘取婦人子女勒賣,為從者,按,煙瘴充軍。永遠枷號人犯已逾十年,原擬死罪應發遣充軍者,按,發往伊犁。大夥梟徒拒捕傷差案內之灶丁、窩家按,伊犁為奴及軍營脫逃兵丁,在軍務未竣以前投首者,按,駐防為奴。軍營脫逃餘丁被獲者,按,極邊足四千里。聚眾奪犯殺差案內,隨同拒捕未經毆人成傷者,按,極邊四千里。川省匪徒在野攔搶四人至九人,未經傷人者按,伊犁為奴臺灣無籍游民,兇惡不法,犯該徒罪以上情重者,按,新疆為奴。賊犯犯罪事發,抗拒殺差案內,為從在場助勢者,按,極邊足四千里。罪囚越獄脫逃三人以上,原犯徒罪為從及杖笞為首並一二人原犯軍流為從及徒罪為首者,按,伊犁為奴。幕友、長隨書役等、倚官妄為,累及本官,罪應軍流以上與同罪者,新疆兵丁跟役,如有酗酒滋事互相調發者,按,為奴。行竊軍犯在配復行竊者,按,一二次煙瘴軍,三次新疆當差。搶奪金刃傷人及折傷下手為從者按,邊遠充軍積匪猾賊及窩留者,按,煙瘴軍。回民犯竊,結夥三人以上執持繩鞭器械者,按,煙瘴軍。開棺見屍,二次為從者,按,此條已改絞罪。盜未殯未埋屍柩,開棺見屍為從,二次發邊遠充軍,三次發煙瘴充軍,似應修改。引誘包攬偷渡過臺,招集男婦至三十人以上者按,新疆為奴蠹役詐贓十兩以上者,按,近邊。積慣訟棍罪應擬軍者,軍流徒犯內強盜並有關倫理及兇徒擾害地方,罪應發遣者,俱不准聲請留養。

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄 | Content

第一部 | Mingli lü名例律

第二部 | Lilü 吏律

第三部 | Hulü 戶律

第四部 | Lilü 禮律

第五部 | Binglü 兵律

第六部 | Xinglü 刑律

第七部 | Gonglü 工律

第八部 | Zonglei總類

第九部 | Dubu zeli督捕則例

Index

propername

bookname

personname