Da Qing lüli - Duli cunyi (1905) revised version

律/lü 58 | Jiandang 姦黨

凡姦邪將不該死之人進讒言,左使殺人不由正理,借引別事,以激怒人主,殺其人以快己意者,斬監候。○若犯罪律該處死,其大臣小官巧言諫免,暗邀市恩以結人心者,亦斬監候。○若在朝官員交結朋黨,紊亂朝政者,凡朋黨官員皆斬監候,妻子為奴,財産入官。○若刑部及大小各衙門官吏,不執法律,聽從上司指姦臣主使,出入已決放人罪者,罪亦如之。若有不避權勢,明具實跡,親赴御前,執法陳訴者,罪坐姦臣。言告之人雖業已聽從,致罪有出入,亦得與免本罪,仍將犯人財産均給若止一人陳奏,全給充賞。有官者,陞二等;無官者,量與一官,或不願官者賞銀二千兩。

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄 | Content

第一部 | Mingli lü名例律

第二部 | Lilü 吏律

第三部 | Hulü 戶律

第四部 | Lilü 禮律

第五部 | Binglü 兵律

第六部 | Xinglü 刑律

第七部 | Gonglü 工律

第八部 | Zonglei總類

第九部 | Dubu zeli督捕則例

Index

propername

bookname

personname