Da Qing lüli - Duli cunyi (1905) revised version

律/lü 130 | Qianliang huxiang juecha 錢糧互相覺察

凡倉庫、務場官吏、攢欄、庫子、斗級,皆得互相覺察。若知侵欺、盜用、借貸係官錢糧已出倉庫,匿而不舉,及故縱者,並與犯人同罪。至死減一等。失覺察者,減三等,罪止杖一百。○若官吏虚立文案,那移出納,及虚出通關另有本律,其斗級、庫子、攔頭不知者,不坐。

條例/tiaoli 1

一、凡侵盜錢糧案内,隱匿、故縱之官吏、攢攔、庫子、斗級,於定案時先行決配。如正犯限内完贓例得減免者,隱匿、故縱各犯,亦於應得本罪上分別減免。

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄 | Content

第一部 | Mingli lü名例律

第二部 | Lilü 吏律

第三部 | Hulü 戶律

第四部 | Lilü 禮律

第五部 | Binglü 兵律

第六部 | Xinglü 刑律

第七部 | Gonglü 工律

第八部 | Zonglei總類

第九部 | Dubu zeli督捕則例

Index

propername

bookname

personname