Da Qing lüli - Duli cunyi (1905) revised version

律/lü 171 | Shangshu chenyan 上書陳言

凡國家政令得失,軍民利病,一切興利除害之事,並從六部官面奏區處,及科道、督撫各陳所見,直言無隱。○若内外大小官員,但有本衙門不便事件,許令明白條陳,合題奏之。本管官實封進呈,取自上裁。○若知而不言,苟延歲月者,在内從科道,在外從督撫糾察。犯者,以事應奏不奏論。○其陳言事理,並要直言簡易,每事各開前件,不許虚飾繁文。○若縱横之徒,假以上書,巧言令色,希求進用者,杖一百。○若稱訴冤枉,於軍民官司借用印信封皮入遞者,及借與者,皆斬。雜犯。

條例/tiaoli 1

一、内外大小衙門官員,但有不公不法等事,在内從臺省,在外從督撫糾舉,須要明著年月,指陳實跡,明白具奏。若係機密重事,實封御前開拆,並不許虚文泛言。若挾私搜求細事,及糾言不實者,抵罪。惟生員不許一言建白,違者革黜,以違制論。

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄 | Content

第一部 | Mingli lü名例律

第二部 | Lilü 吏律

第三部 | Hulü 戶律

第四部 | Lilü 禮律

第五部 | Binglü 兵律

第六部 | Xinglü 刑律

第七部 | Gonglü 工律

第八部 | Zonglei總類

第九部 | Dubu zeli督捕則例

Index

propername

bookname

personname